Nghị quyết đại hội Hội trầm hương việt nam Nhiệm kỳ 2: 2015 – 2020

Nghị quyết đại hội Hội trầm hương việt nam Nhiệm kỳ 2: 2015 – 2020

HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------oOo----------                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
Hội Trầm Hương Việt Nam
Nhiệm kỳ II: 2015 – 2020

Đại hội đại biểu Hội Trầm Hương Việt Nam lần thứ II, được tổ chức ngày 19/12/2015 tại Tp. Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 108 đại biểu đại diện cho các Doanh nghiệp, các nhà khoa học, các chủ trang trại, hộ dân tiêu biểu  của ngành trong cả nước.
Đại hội nghe các thành viên trong Ban tổ chức trình bày các văn bản của Đại hội:
- Diễn văn khai mạc Đại hội: nói lên sự cần thiết phải tìm các giải pháp, bước đi thích hợp, tạo bước đột phá giúp ngành phát triển và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
- Thông qua phương hướng hoạt động và bản dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung của Hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới.
- Thảo luận tìm các giải pháp, bước đi thích hợp giúp ngành phát triển nhanh và bền vững. Các Đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực bổ sung cho các văn bản dự thảo của Đại hội.
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội thống nhất Nghị quyết:
1. Đại hội thống nhất thông qua Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ II: 2015 – 2020, giao cho Ban chấp hành Hội khóa mới bổ sung các ý kiến đóng góp của Đại hội, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo cấp trên chuẩn y và ban hành để thực hiện trong toàn Hội.
2. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Hội gồm:  35 Thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch,       04  phó Chủ tịch, 1 Tổng thư ký,  3 ủy viên thường trực  và  26  Ủy viên.
3. Đại hội thống nhất mức đóng hội phí là: Mỗi hội viên đóng góp theo quy chế tài chính, với tinh thần tự nguyện.
4. Đại hội đề nghị Bộ Nội vụ xem xét chuẩn y Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Danh sách Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ: 2015 – 2020.
5. Đại hội thống nhất kiến nghị lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các vấn đề sau:
5.1- Để giúp ngành phát triển nhanh và bền vững cần thiết đưa ngành Trầm hương Việt Nam vào chương trình phát triển Quốc gia có sự hỗ trợ của Nhà nước.
5.2- Nhà nước tài trợ các đề tài khoa học để Hội tiến hành xây dựng Chiến lược phát triển ngành Trầm hương giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn 2030, bước đầu cho các đề tài cây dó tạo trầm hương phục vụ yêu cầu sản xuất.
5.3- Để tạo điều kiện cho phát triển ngành trồng cây dó tạo trầm, chế biến và xuất khẩu Trầm hương, kiến nghị nhà nước ban hành các chính sách như: Giao, thuê đất, giao rừng, vay vốn ưu đãi, miễn thuế cho các hộ dân và doanh nghiệp trong Hội.
5.4- Tạo điều kiện cho Hội tham gia các dịch vụ công mà Hội có thể đảm nhận.

TM. Đoàn Chủ tịch
Trưởng Ban
TM. Ban Thư ký
Chủ tọa  
PGSTS. Trần Hợp  TS. Nguyễn Văn Hiếu