Hội Trầm Hương Việt Nam
Hội Trầm Hương Việt Nam
Vietnam Agarwood Association (VAWA)
      Bảng tin hội
Báo cáo của ban kiểm tra, Nhiệm kỳ 2010-2015

HỘI TRẦM HƯƠNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------oOo ---------                            ----------oOo----------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TRA
NHIỆM KỲ 2010-2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ vào Nghị định: 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
- Căn cứ vào Quyết định số: 23/QĐ-BNV ngày 20 tháng 03 năm 2010  của Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hội Trầm hương Việt Nam;    
- Căn cứ Quyết định số: 668/QĐ-BNV ngày 11/01/2010 phê duyệt bản điều lệ Hội Trầm hương Việt Nam;
- Căn cứ vào Bản điều lệ Hội Trầm Hương Việt Nam quy định về  nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm tra.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Hội Trầm Hương Việt Nam.

          Nay Ban kiểm tra Hội Trầm Hương VN báo cáo kết quả hoạt động của công tác kiểm sát nhiệm kỳ 2010-2015 với các nội dung sau đây:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TRA  :
1.1- Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm tra .
- Ban kiểm tra được Đại hội bầu ra  3 người, do ông Mai Quốc Thái – Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban Kiểm tra.
- Tháng  9 năm 2013,  phó Trưởng ban Kiểm tra (Hoàng Văn Trưởng) trúng cử vào Chủ tịch Hội thủ công mỹ nghệ trầm hương Tiên Phước – Quãng Nam nên  không có thời gian và điều kiện tham gia, nên ban chấp hành Hội đã đồng ý cho thôi hoạt động và đưa ra biểu quyết trong buổi họp Ban chấp hành mở rộng, với nhật trí 100% toàn thể họp nghị .
- Ngày 15 tháng 10 năm 2013,  Ban chấp hành đã quyết định bầu bổ xung ông Phạm Quang Bình – Luật sư, tham gia ban kiểm tra.
1.2- Trong suốt nhiệm kỳ Ban kiểm tra Hội Trầm Hương VN  đã triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu như sau :
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch hoạt đông của Hội   thông qua các báo cáo tháng, quý, năm.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội của Hội Trầm Hương Việt Nam về việc chấp hành điều lệ của Hội, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, Quy định, Quyết định của Ban chấp hành , của chủ tịch Hội trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ .
- Tham gia ý kiến với Ban Chấp Hành  và Chủ tich Hội  về các vấn đề liên quan đến phương hướng và hoạt động của Hội.
- Tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống các tài liệu văn bản đối nội cũng như đối ngoại của Hội .
- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

 II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1.Việc kiểm sát chi phí Hội NK I (2010-2015)

Năm

Tổng thu
(đồng)

Tổng chi
(đồng)

Tổng kết năm
(đồng)

2010

5.300.000

5.300.000

0

2011

10.800.000

15.4000.000

- 4.600.000

2012

15.300.000

48.700.000

             -33.400.000

2013

85.800.000

119.200.000

  -33.400.000

2014

68.500.000

71.400.000

- 2.900.000

2015

65.000.000

45.600.000

+ 19.400.000

 

Kết toán

 

         + 19.400.000

Kết luận tài chính.

  1. Căn cứ vào số liệu thu phí của hội viên thì bị âm vì lý do: trong quá trình lo thủ tục thành lập hội việc chi phí ban đầu có nhiều khoản phải chi phí mà số thu vào thì ít nên bị âm.
  2. Nhờ sự đóng của một số hội viên tich cực mà điển hình là bà Nguyễn Cửu Thị  Kim Chi (38.000.000đ) nên hiện nay quỹ của Hội không còn Âm.
  3. Việc hoạch toán thu chi rõ ràng, phù hợp với quy định của điều lệ Hội.

    III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI
1. Chấp hành tốt
- Các quy định họp định kỳ Ban thường trực Hội;
- Tuân thủ đúng các quy chế tài chính phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tham gia đóng góp cho các chương trình làm việc theo sát nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I (2010-2015)
- Tư vấn và hổ trợ để giải quyết tốt các quy định nhà nước về chính sách đền bù cây dó tại các địa phương để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người trồng cây Gió Bầu.   
- Xuyên suốt nhiệm kỳ không có việc khiếu nại trong nội bộ Hội
2. Chấp hành chưa tốt.
- Chưa đề ra được biện pháp về thu hội phí và lệ phí hàng năm của các hội viên đạt hiệu quả.
- Chưa gắn kết cùng BCH Hội  gắn bó và theo sát các hội viên trồng cây Dó cũng như sản xuất và chế biến trầm. 
- Ban kiểm tra chưa tổ chức tập huấn thường xuyên về quy chế hội cho các thành viên trong ban nhằm tăng cường trách nhiệm đối với Hội.

 VI. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TRA:

- Trong nhiệm kỳ ban kiểm tra được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định BCH  .
- Tham dự tương đối đấy đủ các cuộc họp hàng tháng, Quý, năm cũng như đột xuất do ban chấp hành triệu tập 
- Trong nhiệm kỳ ban kiểm tra không nhận được một khiếu nại nào của Hội viên về hoạt động của Hội .
=> Nhìn chung trong quá thực thi nhiệm vụ của mình, ban kiểm tra đã nhận được từ Ban chấp hành hội và các Hội viên đã tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ mà Hội giao phó.

 V. KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ II (2015-2020) CỦA BKT:
- Kiện toàn ban kiểm tra, phân công trách nhiệm từng thành viên, để thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm tra theo quy định của Nhà nước, pháp luật, Điều lệ, và nghị quyết của Hội. 
- Tiếp tục giám sát và đánh giá tình hình thực hiện của Hội, các chi hội và các đơn vị trực thuộc Hội về chấp hành điều lệ hội và nghị quyết đại hội.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Quyết định và các văn bản của Ban chấp hành  Hội với mục đích mở rộng , nậng cao hiệu quả nhưng phải phù hợp với điều lệ và phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu cho Ban chấp hành Hội trong thực thi chức năng và nhiệm vụ của Hội.   
Trên đây là báo cáo hoạt động của ban kiểm tra nhiệm ký 2010-2015 và Phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2015 2020.   

TM. BAN KIỂM TRA
P.TRƯỞNG BAN

                                                                       
Luật sư PHẠM QUANG BÌNH

CÁC THÔNG TIN KHÁC:

» THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI. XUÂN GIÁP THÌN - 2024
» Kính gửi: Ban Chấp hành và Hội viên Hội Trầm hương Việt Nam.
» Thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu tại Bình Phước trong 5 năm (2023 - 2028)
» Thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu tại Bình Phước trong 5 năm (2023 - 2028)
» Triển vọng xuất khẩu Trầm hương Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và Trung Đông bằng thương mại điện tử
» Đại hội lần III nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hội Trầm hương Việt Nam: Nỗ lực nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh cho loài cây quý
» Hội Trầm hương Việt Nam tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ III (2023 – 2028)
» Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ III (2023 – 2028) Hội Trầm hương Việt Nam
» Thư mời tham dự Đại Hội Hội Trầm Hương Việt Nam nhiệm kỳ 3
» Hội trầm hương Việt Nam tham dự lễ giỗ tổ ngành trầm hương, thăm và làm việc với hội trầm hương tỉnh Khánh Hoà
» CẢNH BÁO
» Thư báo mời họp
» Thư Mời Họp Thường Trực Mở Rộng Cuối Năm Của Ban Chấp Hành Hội Trầm Hương Việt Nam
» Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm
» Bảng phân công nhiệm vụ ủy viên ban thường trực và ban chấp hành, nhiệm kỳ 2015-2020
» Tháng 4/2018 - BCH Hội Trầm Hương thông báo tiến hành đặt thẻ hội viên mới
» Thông báo Chương trình: Hội nghị tổng kết 2016 và phương hướng hoạt động 2017
» BẢNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2016
» Thư mời Hội thảo quốc tế
» Biên bản họp Ban thường trực Hội tháng 8-2016
» BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÀNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
» THÔNG BÁO SỐ 1 “ Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ I”
» HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM THÔNG BÁO
» Nghị quyết đại hội Hội trầm hương việt nam Nhiệm kỳ 2: 2015 – 2020
» Danh sách ban chấp hành hội trầm hương việt nam Nhiệm kỳ 2 ( 2015 – 2020)
» Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 1 và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2 (2015-2020)
» Báo Cáo Thực Trạng Định Hướng Phát Triển Loài Cây Dó Bầu Và Trầm Hương Trên Thị Trường Hà Tĩnh
» Làm việc với trường Đại học Lâm nghiệp về Nghị định thư của Đức về Trầm hương
» Làm việc cùng Chi hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa
» Làm việc với các Hội viên Trầm hương phía Bắc
» Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh
» Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
» Bảng tổng hợp báo cáo hoạt động đối ngoại 2015
» Biên bản hội nghị giữa sở nông nghiệp & PTNN Hà Tĩnh với Hội Trầm Hương Việt Nam
» Báo cáo công tác đối ngoại năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016