THÔNG BÁO SỐ 1 “ Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ I”

THÔNG BÁO SỐ 1 “ Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ I”

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7  năm 2016

THÔNG BÁO SỐ 1

“ Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ I”

Kính gửi: Các anh, chị trong Hội Trầm hương Việt Nam

Nhằm tăng cường thông tin,hợp tác giữa nghiên cứu - phát triển, sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng trong lĩnh vực Trầm hương  ở Việt Nam, Hội Trầm hương Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Kiên Giang tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ lần thứ I với chủ đề: “Đưa Công nghệ vào việc đánh giá chất lượng Trầm hương Việt Nam”

I. CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO:

  • Tình hình nghiên cứu về tiềm năng khai thác nguồn nguyên liệu Trầm hương ở Việt Nam;
  • Tổng kết các chế phẩm, phương pháp, công nghệ, chiết tách, chế biến, trang thiết bị để tạo Trầm. Lập bảng tổng hợp, định hướng, định màu nhằm tạo các sản phẩm có chất lượng cao hơn phục vụ cho nhu cầu kinh doanh xuất nhập khẩu và ứng dụng trong cuộc sống;
  • Đề xuất các chính sách quản lý về chất Trầm hương ở Việt Nam;
  • Khái quát về tình hình về thị trường tiêu thụ Trầm hương trên thế giới.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các nhà khoa học, nhà quản lý, các cá nhân, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh Trầm hương. Các khách hàng tiêu thụ, sử dụng các sản phẩm từ Trầm hương trong và ngoài nước.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 18/11/2016.

- Địa điểm: tại trường Đại học Kiên Giang. Số: 320A QL 61, đường Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

IV. BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC:

1. Bài báo cáo tham dự sau khi được Hội đồng khoa học chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo và trang web của Hội Trầm Hương.

2. Các bài báo cáo tiêu biểu sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng tham luận. Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể đến từng tác giả được chọn.

3. Hạn nộp báo cáo: trước ngày 18/10/2016

4. Hạn đăng ký tham dự Hội thảo: trước ngày 15/11/2016

Quy cách bài báo cáo: Nội dung bài viết được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, dài 4-6 trang đánh máy, kể cả hình vẽ, bảng số, tài liệu tham khảo. Toàn bộ sử dụng font chữ Times New Roman, bộ gõ Unicode, cỡ chữ 14.

Bài báo cáo được gửi về cho Ban Thư ký dưới dạng file Word qua email (địa chỉ email xin vui lòng xem ở cuối Thông báo này).

V. TÀI TRỢ VÀ TRIỂN LÃM:

Các doanh nghiệp tham gia tài trợ chính sẽ được trưng bày sản phẩm, có bài báo cáo giới thiệu chính thức tại Hội thảo, đưa logo, ghi tên đơn vị tài trợ trên phông chính; đơn vị tài trợ chính được đồng chủ trì hội thảo. (Xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức để được hướng dẫn chi tiết).

LIÊN HỆ: Xin vui lòng liên hệ với Ban Thư ký và tổ chức:

Ban Tổ chức: PGSTS. Trần Hợp, TS Nguyễn Văn Minh, PGSTS. Vũ Khiêm - PGSTS. Thái Thành Lượm

Ban Thư ký: Võ Đào Khanh - ThS. Thành (ĐH. Kiên Giang)

 

                                                  TM. HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

                                                    CHỦ TỊCH

                                                             PGSTS. Trần Hợp