LỜI GIỚI THIỆU

Hội Trầm hương Việt Nam (sau đây viết tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực trầm hương theo quy định của pháp luật, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Hội Trầm hương Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Nội Vụ và Điều lệ Hội được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 688/QĐ-BNV ngày 23 tháng 06 năm 2010.
Hội Trầm hương Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) năm 2023 đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1086/QĐ-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2023.
Trụ sở chính của Hội đặt tại: Tầng 1, Tòa nhà  Trilimex - số 213, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
Website: hoitramhuongvietnam.org;
Email: hoitramhuongvietnam2010@gmail.com.
Hội Trầm hương Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, trong lĩnh vực trồng trọt, cấy tạo trầm, sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ, cung ứng xuất - nhập khẩu, nghiên cứu khoa học công nghệ và các sản phẩm, dịch vụ khác liên quan đến ngành nghề trầm hương theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Hội Trầm hương Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Bộ, ngành khác về lĩnh vực Hội hoạt động.

+