HỘI VIÊN

1. Hội viên của Hội gồm Hội viên chính thức, Hội viên liên kết và Hội viên danh dự:
a) Hội viên chính thức của Hội gồm có: Hội viên tổ chức và Hội viên cá nhân.
- Hội viên tổ chức: Là tổ chức có tư cách pháp nhân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề Trầm hương theo quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội, có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện có đơn xin gia nhập Hội, được Ban Chấp hành Hội xem xét, công nhận là Hội viên chính thức;
- Hội viên cá nhân: Là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề Trầm hương theo quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội, có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện có đơn xin gia nhập Hội, được Ban Chấp hành Hội xem xét, công nhận là Hội viên chính thức.

b) Hội viên liên kết:
- Các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành Hội viên chính thức của Hội, nhưng có nguyện vọng tham gia đóng góp và hoạt động của Hội trong lĩnh vực ngành nghề Trầm hương theo quy định của pháp luật, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện có đơn xin gia nhập Hội, được Ban Chấp hành Hội xem xét, công nhận là Hội viên liên kết.
- Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, có đóng góp cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện có đơn xin gia nhập Hội, được Ban Chấp hành Hội xem xét, công nhận là Hội viên liên kết.

c) Hội viên danh dự: Công dân Việt Nam và tổ chức có tư cách pháp nhân của Việt Nam không đủ điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn để trở thành Hội viên chính thức của Hội, nhưng có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội, có đóng góp cho Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện có đơn xin gia nhập Hội, được Ban Chấp hành Hội xem xét, công nhận là Hội viên danh dự của Hội.

2. Tiêu chuẩn Hội viên chính thức:
a) Hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, có điều kiện tham gia các hoạt động thường xuyên của Hội; tự nguyện viết Đơn xin gia nhập Hội (theo mẫu Đơn do Hội quy định).
b) Hội viên tổ chức: Các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội Việt Nam được thành lập theo Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực liên quan đến trồng trọt, sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ, cung ứng xuất khẩu, nghiên cứu Khoa học Công nghệ, đào tạo và các sản phẩm, dịch vụ khác liên quan đến ngành nghề Trầm hương trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, có điều kiện tham gia thường xuyên, đầy đủ các hoạt động của Hội, tự nguyện viết Đơn xin gia nhập Hội (theo mẫu Đơn do Hội quy định) kèm theo bản sao giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
c) Mỗi tổ chức là Hội viên chính thức cử 01 (một) người đại diện làm đầu mối tham gia các hoạt động của Hội, người đại diện phải làm việc chính thức tại tổ chức có tư cách pháp nhân đó. Người đại diện phải có đủ thẩm quyền quyết định, được ghi rõ họ tên, chức vụ trong đơn xin gia nhập Hội; trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm làm đại diện phải đủ thẩm quyền quyết định và người ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó. Trường hợp thay đổi người đại diện, Hội viên phải thông báo bằng văn bản ngay sau khi thay đổi người đại diện gửi cho Ban Thường vụ Hội biết (chậm nhất 05 (năm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi người đại diện).

Quyền của Hội viên
1. Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật; nhất là trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong quan hệ với khách hàng.
2. Được Hội cung cấp các thông tin cần thiết về các mặt có liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, Khoa học Kỹ thuật, đưa tiến bộ Khoa học Kỹ thuật vào sản xuất, chế biến cũng như các lĩnh vực khác liên quan đến phát triển cây Dó bầu (Trầm hương); được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức theo quy định Điều lệ Hội.
3. Được quyền tham dự Đại hội. Trong Đại hội, Hội viên có quyền thảo luận biểu quyết các vấn đề của Đại hội, quyền ứng cử, đề cử và quyền được bầu vào các vị trí Ban lãnh đạo và Ban Kiểm tra của Hội theo quy định của Hội.
4. Quyền đề đạt ý kiến của mình về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, đào tạo trong lĩnh vực ngành nghề Trầm hương, về hoạt động của các cá nhân và tổ chức trong Hội cũng như những vấn đề cần thiết khác nhằm tạo sự ổn định và phát triển Hội.
5. Được chủ động trong quan hệ kinh tế, hoạt động đối ngoại, khi cần thiết được Hội ủy quyền thay mặt Hội trong quan hệ với các tổ chức khác ngoài Hội.
6. Hội viên là các tổ chức sản xuất ở vùng sâu, vùng xa hoặc địa bàn có nhiều khó khăn (miền núi, vùng kinh tế mới, định canh, định cư…) được ưu tiên hưởng quyền ưu đãi do Nhà nước (nếu có) theo quy định dành cho Hội.
7. Được khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp chung cho Hội theo quy định của Hội.
8. Được cấp giấy chứng nhận Hội viên.
9. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là Hội viên.
10. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như Hội viên chính thức trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền tham gia ứng cử, bầu cử vào Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Nghĩa vụ của Hội viên
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
5. Đóng Hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Thủ tục, thẩm quyền kết nạp Hội viên; thủ tục ra khỏi Hội
1. Thủ tục gia nhập Hội:
a) Các tổ chức, cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định có nguyện vọng gia nhập Hội cần nộp hồ sơ xin gia nhập gửi Ban Chấp hành Hội.
b) Hồ sơ, thủ tục xin gia nhập Hội gồm:
- Đơn tự nguyện gia nhập Hội theo mẫu quy định (file đính kèm: Đơn công dân xin gia nhập Hội. - Đơn tổ chức xin gia nhập Hội);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, Quyết định thành lập đối với pháp nhân hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu đối với cá nhân;
- Danh sách lãnh đạo chủ chốt đại diện cho tổ chức (đối với tổ chức);
- Ý kiến của Chi hội khu vực (nếu có).

2. Thẩm quyền kết nạp Hội viên:
Ban Chấp hành xem xét hồ sơ xin gia nhập Hội và Chủ tịch Hội quyết định công nhận Hội viên trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ xin gia nhập Hội theo quy định của Điều lệ Hội.
* Đơn gia nhập Hội sẽ được Ban Thường vụ Hội họp và xét duyệt tại các cuộc họp hàng quý.
* Phí gia nhập Hội: Hội viên cá nhân là 1.000.000 đồng; Hội viên Tổ chức, Hội viên liên kết là 2.000.000 đồng.
* Phí niên liễn hàng năm: Hội viên cá nhân là 1.000.000 đồng; Hội viên Tổ chức là 2.000.000 đồng (phí cụ thể hàng năm sẽ có thông báo cụ thể tùy theo tình hình thực tế).
* Phí Hội viên, phí gia nhập Hội viên: Hội viên nộp vào tài khoản Hội, Hội Trầm hương Việt Nam không thu tiền mặt.
* Tài khoản Hội Trầm hương Việt Nam:
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank);
- Chủ tài khoản: Hội Trầm hương Việt Nam;
- Số tài khoản:116000060707.
* Nội dung chuyển khoản:
- Tổ chức, cá nhân xin gia nhập hội viên thì ghi nội dung chuyển khoản: "tên hội viên - nộp phí gia nhập hội viên"
- Phí Hội viên hàng năm thì nội dung chuyển khoản: "tên hội viên - nộp hội phí"
* Hội viên của Hội sẽ được cung cấp tài khoản xem các thông tin nội bộ, sàn giao dịch điện tử của Hội, được tham gia các đoàn khảo sát các vùng miền, doanh nghiệp, tổ chức trồng trọt, cấy tạo Trầm, chế biến, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Trầm hương, được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, hội thảo, triển lãm, khảo sát các thị trường nước ngoài do Hội tổ chức.
Hội Trầm hương Việt Nam (VAWA) luôn sẵn sàng kết nạp cá nhân, doanh nghiệp làm Hội viên của Hội. Để đăng ký tham gia Hội vui lòng liên hệ:
Địa chỉ trụ sở Hội Trầm hương Việt Nam (VAWA): Tầng 1, Tòa nhà Trilimex - số 213, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
Website: hoitramhuongvietnam.org;
Email: hoitramhuongvietnam2010@gmail.com;
Điện thoại: 0938334647 (Phó Chủ tịch: ThS. Nguyễn Văn Hùng, Phụ trách công tác Nội vụ Hội).

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC CỦA HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2023 -2028)
(Cập nhật ngày 20/6/2023)

STT

Họ Tên

Chức vụ trong Hội nhiệm kỳ III

Chức vụ trong đơn vị đang công tác

1

Phạm Văn Du

Chủ tịch

Giám đốc Công ty TNHH Liberty Việt Nam và Đông Dương

2

ThS. Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Chủ tịch HĐTV Công ty Sản xuất Trầm hương Bình Nghĩa

3

ThS. Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch

Giám đốc Công ty TNHH Hùng Dung Agarwood

4

Nguyễn Thị Thu

Phó Chủ tịch

Chủ tịch Công ty TNHH Sản Xuất Trầm hương Việt Nam

5

ThS. Vương Bá Kiệt

Tổng Thư ký

Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tâm Hiệp Thành

6

PGS. TS Trần Hợp

Chủ tịch danh dự

Nghỉ hưu

7

Lê Kim Chương

Ủy viên
Ban Chấp hành

Giám đốc Công ty CP Đất Mới

8

Đoàn Thanh Hoàng

Ủy viên
Ban Chấp hành

Giám đốc Công ty TNHH Trầm hương Thế Hữu

9

Võ Đào Khanh

Ủy viên
Ban Chấp hành

Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trầm hương Đại Việt

10

Đinh Văn Mười

Ủy viên
Ban Chấp hành

Giám đốc Công ty TNHH Trầm hương Gia Bảo

11

Ngô Mỹ

Ủy viên
Ban Chấp hành

Giám đốc Công ty An Thanh Trầm Hương

12

Trần Văn Quyến

Ủy viên
Ban Chấp hành

Giám đốc Công ty TNHH Sơn Thủy

13

ThS. Nguyễn Thị Lệ Sương

Ủy viên
Ban Chấp hành

Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trầm hương Đại Việt

14

Trần Ngọc Xuân Trang

Ủy viên
Ban Chấp hành

Giám đốc Công ty TNHH Sản Xuất Trầm hương Việt Nam

15

Nguyễn Hoàng Trân

Ủy viên
Ban Chấp hành

Kinh doanh Trầm hương

16

Ngô Duy Tư

Ủy viên
Ban Chấp hành

Chủ Trang trại Dó bầu Tân Phú, Đồng Nai

17

Nguyễn Văn Bé Tùng

Ủy viên
Ban Chấp hành

Chủ trang trại Dó bầu, Bình Dương

18

Hoàng Văn Trưởng

Ủy viên
Ban Chấp hành

Giám đốc Công ty MTV Trầm hương Hoàng Trưởng

19

Đặng Thanh Phong

Ủy viên
Ban Chấp hành

Chủ xưởng chưng cất tinh dầu Trầm hương, H.Tân Phú, T. Đồng Nai

20

TS. Hồ Cảnh Sơn

Ủy viên
Ban Chấp hành

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kiến trúc cảnh quan Sinh thái ECO ART

21

Nguyễn Văn Út

Ủy viên
Ban Chấp hành

Chủ Trang trại Dó bầu Tân Phú, Đồng Nai

22

Phạm Tuấn Anh

Hội viên

Chủ trang trại Trầm hương Hoàng Trầm, Khánh Hòa

23

Nguyễn Phước An

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

24

Lê Duy Ân

Hội viên

Giám đốc Công ty trầm hương Đông Sơn Hà Tĩnh

25

Nguyễn Hòa Bình

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

26

LS. Phạm Quang Bình

Hội viên

Chủ Trang trại Dó bầu Trầm hương Bình Phước

28

Trương Thị Cúc

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

29

Trần Quốc Công

Hội viên

Hợp tác xã Trầm hương Phúc Trạch

30

Phan Minh Cường

Hội viên

Giám đốc Công ty Trầm hương An Lành

31

Nguyễn Cửu Thị Kim Chi

Hội viên

Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Mỹ

32

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

33

Hồ Hoàng Diễm

Hội viên

Công ty TNHH Phát triển chuỗi Dhouse

34

Bùi Khắc Dũng

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

35

Võ Thị Thùy Dung

Hội viên

Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Dung Agarwood

36

Biện Quốc Dũng

Hội viên

Giám đốc Công ty TNHH Trầm hương Biện Quốc Dũng

38

Phạm Đặng

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

39

Chế Xuân Đến

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

40

Trần Thị Gái

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

41

Trần Thị Diễm Hà

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

42

Bảo Đôn Hậu

Hội viên

Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư - Sản xuất - thương mại Nguyên Phúc

43

Huỳnh Văn Hiếu

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

44

Nguyễn Quang Huy

Hội viên

Phó Chủ tịch Công ty TNHH DHouse

45

Bùi Quốc Khánh

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

46

Nguyễn Thị Kính

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

47

Dương Mỹ Kim

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

48

Hồ Anh Khoa

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

51

Nguyễn Thị Liên

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

52

Lương Thị Mỹ Liên

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

53

Nguyễn Phương Linh

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

54

Nguyễn Thị Ánh Loan

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

55

Lê Nguyễn Kim Long 

Hội viên

Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Đất Mới

56

Nguyễn Phúc Lưu

Hội viên

Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư Trầm hương Việt Nam

57

Đinh Mã Lương

Hội viên

Chủ vườn Dó bầu trồng

58

TS. Nguyễn Văn Minh

Hội viên

Nghỉ hưu

59

Hồ Văn Nhứt

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

60

Nguyễn Thị Nga

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

61

Nguyễn Thị Mỹ Nga

Hội viên

Giám đốc Công ty TNHH TM XNK T&T Global

62

Đinh Thị Bích Nguyệt

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

64

Ngô Tấn Phong

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

65

Nguyễn Phong Phú

Hội viên

Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư Trầm hương Việt Nam

66

Ngô Ngọc Phước

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

67

Ngô Phương

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

68

Nguyễn Liên Phương

Hội viên

Chủ tịch Học viện Doanh nhân Liên Phương

69

Phạm Nguyên Quỳnh

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

70

Võ Văn Quang

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

71

Trần Văn Quang

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

72

Nguyễn Thị Thảo Quyên

Hội viên

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Du

73

TS. Vũ Thị Quyền

Hội viên

Trưởng Bộ môn Công nghệ - Trường Đại học Văn Lang, Tp. Hồ Chí Minh

74

Nguyễn Thanh Sơn

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

75

Phạm Minh Tâm

Hội viên

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trầm hương Bình Phước

76

Hoàng Anh Tài

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

77

Nguyễn Trọng Tài

Hội viên

Giám đốc Công ty TNHH An Phú Thành

78

Nguyễn Văn Tài

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

79

Huỳnh Đức Thành

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

80

Trịnh Kim Thanh

Hội viên

Giám đốc Công ty TNHH Caterpillar Global

81

Nguyễn Thị Phương Thảo

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

83

Nguyễn Ngọc Thảo

Hội viên

Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đất Mới

84

Lưu Vinh Thương

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

85

Châu Tự Trọng

Hội viên

Giám đốc Công ty Trầm hương Thiên Tâm

86

Nguyễn Quốc Tuấn

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

88

Thiều Quang Trung

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

89

Hoàng Quang Trí

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

90

Lương Thị Tường Vân

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

91

Đặng Văn Vụ

Hội viên

Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học YERSIN

92

Nguyễn Văn Hân

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

93

Ngô Thị Diễm

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

94

Nguyễn Trọng Hiếu

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

95

Bùi Văn Long

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

96

Bùi Thụy Thanh Nhàn

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

97

Ngô Ngọc Tấn

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

98

Phạm Minh Hải

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

99

Bùi Vủ Khương

Hội viên

CEO Cty TNHH Khương Trầm Hương

100

Phạm Minh Quang

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

101

Nguyễn Hải Phụng

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

102

Diệp Thanh Trang

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

103

Bùi Ngọc Bá Lâm

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

104

Phạm Thị Kiều Oanh

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

105

Vũ Văn Hùng

Hội viên

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao FDA

106

Mạc Mỹ Phụng

Hội viên

Giám đốc Công ty TNHH Pine Bio Global

107

Võ Thành Vũ

Hội viên

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ Trầm hương Vi sinh Vũ Trầm

108

Nguyễn Thanh Hải

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

109

Đỗ Huỳnh Như

Hội viên

Hộ Kinh doanh Trầm hương Phố Cổ

110

Vũ Thị Trúc My

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

111

Đào Ngọc Ánh

Hội viên

Kinh doanh Trầm hương

 

+