LÃNH ĐẠO HỘI

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2023 - 2028)

STT

Họ và Tên

Chức vụ trong Hội

Chức vụ trong cơ quan đang công tác

1

Ông Phạm Văn Du

Chủ tịch

Giám đốc Công ty TNHH Liberty Việt Nam và Đông Dương

2

ThS. Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Chủ tịch HĐTV Công ty Sản xuất Trầm hương Bình Nghĩa

3

ThS. Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch

Giám đốc Công ty TNHH Hùng Dung Agarwood

4

Bà Nguyễn Thị Thu

Phó Chủ tịch

Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Trầm hương Việt Nam

5

ThS. Vương Bá Kiệt

Tổng Thư ký

Giám đốc Công ty TNHH TM - DV Tâm Hiệp Thành

6

Ông Lê Kim Chương

Ủy viên

Giám đốc Công ty CP Đất Mới

7

Ông Đoàn Thanh Hoàng

Ủy viên

Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Trầm hương Thế Hữu

8

PGS. TS Trần Hợp

Chủ tịch danh dự

Nghỉ hưu

9

Ông Võ Đào Khanh

Ủy viên

Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trầm hương Đại Việt

10

Ông Ngô Mỹ

Ủy viên

Giám đốc Công ty TNHH An Thanh Trầm Hương

11

Ông Đinh Văn Mười

Ủy viên

Giám đốc Công ty TNHH Trầm hương Gia Bảo

12

Ông Đặng Thanh Phong

Ủy viên

Chủ xưởng chưng cất tinh dầu Trầm hương, H. Tân Phú, T. Đồng Nai

13

Ông Trần Văn Quyến

Ủy viên

Giám đốc Công ty TNHH Sơn Thủy

14

TS. Hồ Cảnh Sơn

Ủy viên

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kiến trúc cảnh quan Sinh thái ECO ART

15

ThS. Nguyễn Thị Lệ Sương

Ủy viên

Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trầm hương Đại Việt

16

Ông Nguyễn Văn Bé Tùng

Ủy viên

Chủ Trang trại vườn Dó bầu, Tân Phú, Đồng Nai

17

Ông Ngô Duy Tư

Ủy viên

Chủ Trang trại Dó bầu, Tân Phú, Đồng Nai

18

Bà Trần Ngọc Xuân Trang

Ủy viên

Giám đốc Công ty TNHH Sản Xuất Trầm hương Việt Nam

19

Ông Nguyễn Hoàng Trân

Ủy viên

Chủ cửa hàng Kinh doanh Trầm hương

20

Ông Hoàng Văn Trưởng

Ủy viên

Giám đốc Công ty MTV Trầm hương Hoàng Trưởng

21

Ông Nguyễn Văn Út

Ủy viên

Chủ Trang trại Dó bầu Bình Dương

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2023 - 2028)

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức vụ trong cơ quan đang công tác

1

Ông Phạm Văn Du

Chủ tịch

Giám đốc Công ty TNHH Liberty Việt Nam và Đông Dương

2

ThS. Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Chủ tịch HĐTV Công ty Sản xuất Trầm hương Bình Nghĩa

3

ThS. Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch

Giám đốc Công ty TNHH Hùng Dung Agarwood

4

Bà Nguyễn Thị Thu

Phó Chủ tịch

Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Trầm hương Việt Nam

5

ThS. Vương Bá Kiệt

Tổng Thư ký

Giám đốc Công ty TNHH TM - DV Tâm Hiệp Thành

6

Ông Võ Đào Khanh

Ủy viên

Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Trầm hương Đại Việt

7

Ông Đoàn Thanh Hoàng

Ủy viên

Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Trầm hương Thế Hữu

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2023 - 2028)


STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức vụ trong cơ quan đang công tác

1

Ông Đoàn Thanh Hoàng

Trưởng Ban

Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Trầm hương Thế Hữu

2

Ông Đinh Văn Mười

Ủy viên

Giám đốc Công ty TNHH Trầm hương Gia Bảo

3

Ông Nguyễn Hoàng Trân

Ủy viên

Chủ cửa hàng Kinh doanh Trầm hương

+