Hội Trầm Hương Việt Nam
Hội Trầm Hương Việt Nam
Vietnam Agarwood Association (VAWA)
      Văn bản pháp quy
Giấy phép Đại Hội Giấy phép Đại Hội

Bộ Nội Vụ nhận được công văn số 16/CV-VAA ngày 17/4/2023 và Công văn số 9/CV-VAA ngày 22/3/2023 của Hội...

Quyết định thành lập Quyết định thành lập

Về việc cho phép thành lập Hội Trầm Hương Việt Nam

Điều lệ Hội 2010 Điều lệ Hội 2010

Quyết định phê duyệt Điều lệ của Hội Trầm Hương Việt Nam

Dự thảo Điều lệ Hội 2023 Dự thảo Điều lệ Hội 2023

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Trầm Hương Việt Nam