Hội Trầm Hương Việt Nam
Hội Trầm Hương Việt Nam
Vietnam Agarwood Association
      Văn bản pháp quy
Quyết định 688/QĐ-BNV duyệt Điều lệ của Hội Trầm hương Việt Nam Quyết định 688/QĐ-BNV duyệt Điều lệ của Hội Trầm hương Việt Nam

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ CỦA HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định về quyền lập Hội;

Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư và phát triển Trầm Hương VN (Dự Thảo) Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư và phát triển Trầm Hương VN (Dự Thảo)

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành...