Báo cáo công tác đối ngoại năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016

Báo cáo công tác đối ngoại năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT VIỆT NAM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              ----------oOo-----------                                                             ----------oOo----------

          Số:87/CV15/THVN                                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2016

Kính gởi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

I.Kết quả công tác đối ngoại năm 2015

1. Đoàn vào

            Đã đón 3 đoàn nước ngoài gồm Mã Lai, Indonesia và Hàn Quốc  vào Việt Nam làm với Hội Trầm hương Việt Nam. Với tổng số 13 chuên viên và lãnh sự quán Mã Lai tại Tp. HCM. Tất cả phát sinh ngoài kế hoạch.

2. Đoàn ra

            Đã tổ chức 3 đoàn đi tham quan và làm việc với các nước Indonesia, Hàn Quốc và Taiwan.

            Nội dung là mở mối quan hệ hợp tác về ngành trầm, tham quan học hỏi về các nghiên cứu về trầm hương, các chế tác từ trầm và xúc tiến thương mại ngành trầm.

3. Hội thảo quốc tế

            Không tổ chức hội nghị hay hội thảo quốc tê, Nhưng đã tổ chức đoàn của Hội trầm hương cùng Viện nghiên cứu Lâm Nghiệp và cơ quan CITES  thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT, tham dự hội nghị về cây Dó tại Đài Loan trong 6 ngày (15-20/11/2015).

4. Tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài : Không

5. Đề xuất, kiến nghị:

            Liên hiệp làm cầu nối cho việc tìm kinh phí cho việc tiếp đón các đoàn ngoài nước vào làm việc với hội Trầm hương VN, và hổ trợ  kinh phí cho Hội tổ chức làm việc và hợp tác với các nước có làm về trầm hương, nhằm tạo nhiều sản phẩm từ nguồn trầm hương trong nước.

II. Phương hướng công tác đối ngoại năm 2016

    - Tháng 11/2015, Hội sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế về Đánh giá và phục hội thương hiệu ngành trầm hương Việt Nam. Đề nghị Liên Hiệp các hội KH&KT giúp đở, cùng Hội trầm hương xin phép Nhà nước hổ trợ một phần kinh phí cho Hội thảo. Hội trầm hương VN kết hợp cùng Bộ NN&PTNT; Trường ĐH Khoa học tự nhiện Tp.HCM và trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM tổ chức.

     - Kế hoạch hợp tác 3 đoàn đi Hàn Quốc tập huấn về chất lượng trầm,  3 đoàn đi Mã Lai, Ấn Độ và Indonesia đề hợp tác nghiên cứu tạo trầm và các chế phẩm thuốc từ trầm để ngừa Ung thư.

    - Kế hoạch tiếp các Đoàn Hàn Quốc, Taiwan, Indonesia và Mã Lai. Đề nghị Liên hiệp hội tài trợ.

            Các phụ lục gửi kèm theo công văn này gồm:

  • Các mẫu 1, 2, 3 của đoàn ra và vào Việt Nam
  • Kế hoạch hoạt động  đối ngoại năm 2016.

 

         Nơi nhận:                                                                                          TM. TW Ban chấp hành

  • Như trên;                                                                                                     Chủ Tịch
  • Bộ NN&PTNT (Báo cáo)
  • Bộ Nội vụ (báo cáo)
  • Lưu./.                                                                                              

                                                                                                                       PGSTS. Trần Hợp