Thông báo mời Tổ chức, Doanh nghiệp tham gia hội chợ

Thông báo mời Tổ chức, Doanh nghiệp tham gia hội chợ

HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Mời đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại và Đầu tư quốc tế Hà Nam lần thứ 14 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Kính gửi: Hội viên

Thực hiện Công văn số 245/XTTM-TTHTQT ngày 07/8/2023 của Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Agritrade) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Mời đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại và Đầu tư quốc tế Hà Nam lần thứ 14 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Hội Trầm hương Việt Nam thông báo đến Hội viên là tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề Trầm hương, nếu tham gia Hội chợ trên thì gửi thông tin cá nhân, tổ chức về Văn phòng Hội để lập danh sách trình Ban Thường vụ phê duyệt, đăng ký Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Agritrade) theo quy định của pháp luật và thông báo chi tiết trên Website Hội.

Trụ sở Văn phòng Hội: 236, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

Website: hoitramhuongvietnam.org;

Email: hoitramhuongvietnam2010@gmail.com;

Zalo: 0939334647;

Phụ trách công tác Hội: Phó Chủ tịch Hội - ThS. Nguyễn Văn Hùng.

Trân trọng.

Nơi nhận:  

- Như kính gửi;;

- Ban Thường vụ;

- Lưu VP Hội, NVH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

TL. CHỦ TỊCH

 

 

ThS. Nguyễn Văn Hùng