Điều lệ, (Sửa đổi, bổ sung) Hội trầm hương Việt Nam

Điều lệ, (Sửa đổi, bổ sung) Hội trầm hương Việt Nam

Phê duyệt kèm theo quyết định số: 1086/QĐ-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Click xem file pdf