Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hội

Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hội

Kèm theo quyết định số: 48/QĐ-VAWA ngày 22 tháng 1 năm 2024 của Chủ tịch Hội trầm hương Việt Nam.

Click xem file pdf