Quy chế hoạt động của Ban thường vụ Hội

Quy chế hoạt động của Ban thường vụ Hội

Ban hành kèm theo quyết định số: 50/QĐ-VAWA ngày 22 tháng 1 năm 2024 của Chủ tịch Hội trầm hương Việt Nam.

Click xem file pdf