Quy chế Hội viên của Hội Trầm hương Việt Nam

Quy chế Hội viên của Hội Trầm hương Việt Nam

Ban hành theo quyết định số: 56/QĐ-VAWA ngày 22 tháng 1 năm 2024 của Chủ tịch Hội trầm hương Việt Nam.

Click xem file pdf