Quy chế quản lý tài chính của Hội

Quy chế quản lý tài chính của Hội

Ban hành kèm theo quyết định số: 49/QĐ-VAWA ngày 22 tháng 1 năm 2023 của Chủ tịch Hội trầm hương Việt Nam.

Click xem file pdf