Quy chế quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư

Quy chế quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư

Kèm theo quyết định số: 54/QĐ-VAWA ngày 22 tháng 1 năm 2024 của Chủ tịch Hội trầm hương Việt Nam.

Click xem file pdf