Bảng phân công nhiệm vụ ủy viên ban thường trực và ban chấp hành, nhiệm kỳ 2015-2020

Bảng phân công nhiệm vụ ủy viên ban thường trực và ban chấp hành, nhiệm kỳ 2015-2020