Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 1 và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2 (2015-2020)

Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 1 và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2 (2015-2020)

Hội Trầm Hương Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào ngày 20/3/2010 theo quyết định số 23/QĐ-BNV, ngày 11/01/2010 của Bộ Nội vụ và đã có Quyết định phê duyệt Điều lệ số 668/QĐ-BNV, ngày 23/6/2010 của Bộ Nội vụ.

Click vào đây để down về xem tiếp.